Regulamin sklepu Przystanek Miłosna

Definicje

W Regulaminie zostały użyte następujące definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin.
Serwis Przystanek Miłosna, Strona lub Serwis – internetowy serwis zlokalizowany w domenie www.przystanekmilosna.pl utrzymywany i prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie, przeglądanie Ogłoszeń oraz zamieszczanie i przeglądanie innych treści, które mają charakter informacyjny.
Sklep – przestrzeń, w której Użytkownik może dokonywać zakupu.
Operator — Przystanek Miłosna reprezentowany jest przez Marcin Brzeźniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Brzeźniak SOAR, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 549-162-13-45, REGON 369851775. Kontakt z operatorem możliwy jest z użyciem adresu mailowego: marcin@przystanekmilosna.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 530 373 873
Ogłoszenie — podstrona internetowa stworzona przez Operatora dotycząca sprzedaży, stanowiąca zachętę do zawarcia umowy sprzedaży w Serwisie, na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
Towar — przedmiot oferowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogący stanowić przedmiot Ogłoszenia, a będący w zgodzie z niniejszym Regulaminem.
Użytkownik — to osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełnie zdolności czynności prawnych. Osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.
Konto – udostępniona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, przestrzeń Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w Serwisie – Kokpit.
Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu a informacje na temat zakresu, celu zbierania danych osobowych, w tym dotyczące dostępu do nich i przysługującym prawie do ich modyfikacji i trwałe usunięcia stanowią odrębny dokument – Polityka prywatności.

Rozliczenia i płatności
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S. A.
 2. W Serwisie dostępne  są takie formy płatności jak: BLIK, Pay by link, szybkie przelewy oraz karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 3. Informacja na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku
  płatności kartą podana w Ogłoszeniu uwzględnia czas od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.
 5. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Płatności Przystanek Miłosna

Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w Serwisie Przystanek Miłosna.
 2. O Ewentualnej zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie adnotacji na stronie Przystanek Miłosna. Zmiany postanowień Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, jednak nie krótszym niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Przystanek Miłosna.
 3. Prawo polskie jest prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
 4. Polskie sądy powszechne stanowią miejsce rozstrzygnięć sporów związanych z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Przystanek Miłosna.
 5. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.
 6. Wszelkie informacje związane z tym sposobem rozstrzygania znajdują się pod adresem strony internetowej: gov.pl.

Polityka prywatności

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Podmiot odpowiedzialny

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego i sklepu internetowego Przystanek Miłosna, zgłoszony w GIODO jest Marcin Brzeźniak, adres poczty elektronicznej: marcin@przystanekmilosna.pl zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada pełnej staranności chroniąc interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, iż zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Zakres i cel gromadzenia danych

Administrator gromadzi dane osobowe w celu;

 1. Nawiązania, dostosowywania treści, jej zmiana oraz, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem), polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy Przystanek Miłosna lub na zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
 2. Działań w ramach marketingu bezpośredniego produktów własnych lub usług Administratora.
 3. W serwisie wdrożono funkcje reklamowe Google Analytics umożliwiające m.in. na gromadzenie raportów danych demograficznych i zainteresowań.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 7. Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.

Polityka Cookies

 1. Serwis www.przystanekmilosna.pl nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom i instytucjom danych osobowych swoich Użytkowników. Chronimy prywatność osób odwiedzających witrynę internetową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. – dalej „Ustawa”). Odstępstwo od tej reguły może nastąpić wyłącznie za wyraźną zgodą lub na prośbę Użytkownika.
 2. Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej należącej do redakcji serwisu internetowego www.przystanekmilosna.pl. Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z ciasteczek zgodnie z  polityką strony. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania z naszego serwisu internetowego.
 3. Osoba korzystająca z portalu www.przystanekmilosna.pl pozostaje anonimową, do momentu, kiedy zadecyduje ujawnić swoje dane.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, osoba korzystająca z formularza kontaktowego nie jest zmuszona do ujawniania swojej tożsamości.
 5. Wszystkie dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa są chronione. Jakiekolwiek informacje przekazywane drogą e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego  nie będą publikowane na stronie serwisu.
 6. Serwis www.przystanekmilosna.pl nie udostępnia żadnych informacji osobom trzecim. Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy serwisu www.przystanekmilosna.pl.
 7. Zapytania dotyczące niniejszych zagadnień prosimy o zgłaszanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila.

Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia mailowego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: marcin@przystanekmilosna.pl.